Wydanie przez sąd wyroku (lub innego rodzaju orzeczenia) w wielu przypadkach okazuje się niewystarczające dla zakończenia sprawy. Pomimo korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, czasami strona postępowania nadal nie może uzyskać należnego jej świadczenia. W takich sytuacjach niezbędnie staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w większości spraw przez komornika sądowego.

Prawomocne orzeczenie sądowe (lub inny tytuł egzekucyjny, np. ugoda sądowa, notarialne poddanie się egzekucji) stanowi podstawę do prowadzenia przez komornika egzekucji dopiero po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności. Stanowi ona urzędowe (wydawane przez sąd) poświadczenie, że wyrok (lub inne orzeczenie) uprawnia do egzekucji przeciwko osobie wskazanej w jego treści. Następnie – koniecznym staje się skierowanie wniosku do komornika sądowego, który prowadził będzie egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Już na tym etapie warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Pomoże on nie tylko w wyborze odpowiednich metod prowadzenia egzekucji (obowiązek ich wskazania ciąży w większości przypadków na wierzycielu), ale służyć też będzie pomocą w wyborze samego komornika, do którego warto skierować swój wniosek (wbrew obiegowej opinii – często ma to istotne znaczenie). W niektórych sprawach wybór komornika nie będzie jednak możliwy, tak na przykład – w sprawach egzekucji z nieruchomości właściwy będzie wyłącznie komornik miejsca jej położenia. Pomoc prawnika okazuje się przydatna także w przypadku postępowań wpadkowych, które mogą wyniknąć z prowadzenia egzekucji. Dłużnik może bowiem kwestionować np. istnienie tytułu wykonawczego, a osoby niebędące dłużnikami domagać się zwolnienia spod egzekucji stanowiących ich własność przedmiotów, które komornik zajmie w toku wykonywanych czynności. Może to narażać na dodatkowe koszty, dlatego szczególnie istotnym pozostaje dobór optymalnych czynności, w czym z pewnością pomoże posiadający doświadczenie w tego typu sprawach radca prawny.

Marcin Jagnacki

Marcin Jagnacki

Aplikant radcowski. Przygotowuje się do wykonywania zawodu radcy prawnego pod okiem swojego patrona. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego.

Więcej wpisów